Pientonniston uusi tuleminen…


Tämä artikkeli koskettaa lähinnä Saimaan kanavalla liikennöiviä aluksia, mitä on vain muutamia kotimaanlipun alla. Mielenkiinnolla seuraan, että tulisi poliittisia muutoksia koska sillä olisi myös työllistäviä toimenpiteitä kuljetuslogistiikassa. Tai jääkö tämä seuraava varustamo ainoaksi mahdolliseksi Suomenlipun alla toimijaksi. Varustamon linkki löytyy tästä:  http://www.jrshipping.fi/

unter

Putin toivoo Ranskan täyttävän Mistral-sopimuksen – Uutiset – Yhteiskunta – Venäjän Ääni


BBgoaLm

Putin toivoo Ranskan täyttävän Mistral-sopimuksen – Uutiset – Yhteiskunta – Venäjän Ääni.

Multi Maritime AS suunnittelemia, MM 70 CC LNG


Marinaharvestille kalanrehuvalmisteita kuljettavat alukset 2 kpl on suunniteltu LNG propulsiojärjestelmillä. Kaksi alusta ovat Multi Maritime AS suunnittelemia, MM 70 CC LNG Norway-Egil-Ulvan-Rederi-Orders-Two-LNG-Fuelled-Fish-Feed-Carriers He ovat yhteistyössä Norjasta olevan varustamo Egil Ulvan Rederi AS:n kanssa . Tärkeimmät tiedot ovat 69,90 m pituus,leveys 17,20 m ja syväys 7,90 m , rahtikapasiteetti on 5000 m3, joka vastaa noin 3000 tonnia. Alukset rakennetaan DNV +1 A1 mukaisesti, General Cargo Carrier,(LNG) kaasu polttoaineena, Clean TMON E0 tai vastaava. Lastinkäsittely järjestelmä toimitetaan Tanskan Graintec / AS:ltä. Toimitus pidetään kesäkuussa tai syyskuussa 2014. Marineharvest (Norja) = maailman suurin viljelylohentuottaja. Havainnekuva MM 70 CC LNG

Biohiilipellettitehdas käynnistyy…


Biohiilipellettitehdas käynnistyy...

Biosaimaa-klusteri on aloittanut toimintansa määrätietoisesti Ristiinaan. Suunnitelmat etenivät merkittävästi, kun hanketta valmistelevan laitoksen rakennustyöt käynnistyivät Mikkelissä lokakuussa 2013. Laitos pitää sisällään koko biohiilipellettien tuotantoprosessin hakkeen kuivauksesta torrefiointiin ja pelletöintiin. Laitosta rakennetaan Etelä-Savon Energian Pursialan voimalaitoksen välittömään läheisyyteen, ja tavoitteena on saada se käyntiin vuoden 2014 alkupuolella. Laitoksen toteutuksesta vastaa Torrec Oy, jonka tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa biohiilipellettituotantoteknologia. Koko investointihankkeen tavoitteena on metsään perustuvan bioenergian tuotannon lisääminen ja tuontienergian korvaaminen kotimaisella. Samalla tavoitellaan bioenergian jalostusasteen nostoa, alan yritysten liiketoiminnan kasvattamista Etelä-Savossa sekä Saimaan seudun profiloitumista bioenergia-alan kansainvälisesti tunnetuksi toimijaksi. Biohiilipelletti on osa Cleantech teollisuutta. Biosaimaa-klusterista kertova esite: http://www.vtt.fi/files/projects/biohiili/mika_muinonen.pdf

Translate to english: Biosaimaa cluster has started its determination to Ristiina . Plans progressed significantly, when the pre- project plant started in Mikkeli, Finland in October 2013. The plant encompasses the entire biogoalpellets the production of wood chips drying Torrefaction and pelleting . The plant will be built in South Savo energy Pursiala the immediate vicinity of the power plant , and the goal is to get it up and running early 2014 Now the responsibility of the Torrec Ltd , which aims to develop and commercialize biogoalpellets production technology . The whole investment project is aimed at forest-based bioenergy production and the substitution of domestic for imported energy . At the same time aims at raising the degree of processing of bio-energy , industry, business growth in South Savo region , as well as the Saimaa profiling of bio-energy sector internationally known actor. Biogoalpellets is part of the Cleantech industry. Biosaimaa cluster ’s brochure , see the upper link , thank you!

International Maritime Organization


International Maritime Organization

IMO International Maritime Organization of London Thames riverside, click pic

The International Maritime Organization IMO / London, in 1948 established the United Nations under international maritime security organization managing. The International Maritime Organization on 19 November 1987 recommendation A.600 (15), according to which every ship with a permanent IMO number (in english IMO Ship Identification Number), which would mean the beginning of a life-long, and not change the owner or the registration of the state due to the change. The aim is to simplify the identification of vessels. Easier identification of vessels should also prevent the ship carried out deliberate emissions and trade relations, and insurance fraud. The recommendation is based on a voluntary basis. IMO identification is divided into sea ships, with the exception of some of the recommendation defined cases. Gross tonnage of the vessel must be at least 100 tons. ID can be divided into an existing vessel under construction in addition to the ships.

Translate to finnish: Kansainvälinen merenkulkujärjestö (engl. International Maritime Organization, IMO / Lontoo) on vuonna 1948 perustettu Yhdistyneiden kansakuntien alainen kansainvälinen merenkulun turvallisuusasioita hallinnoiva järjestö. Kansainvälinen merenkulkujärjestö hyväksyi 19. marraskuuta 1987 suosituksen A.600(15), jonka mukaan jokaiselle alukselle annettaisiin pysyvä IMO-numero (engl. IMO Ship Identification Number), joka seuraisi alusta sen koko eliniän, eikä muuttuisi omistajan tai rekisterivaltion muutoksen johdosta. Tarkoituksena on yksinkertaistaa alusten tunnistamista. Alusten helpommalla tunnistamisella pyritään myös estämään laivojen suorittamia tahallisia päästöjä sekä kauppa- ja vakuutussuhteisiin liittyviä petoksia. Suositus perustuu vapaaehtoisuuteen. IMO-tunnus jaetaan merellä käytettäville aluksille, poikkeuksena jotkin suosituksessa määritellyt tapaukset. Aluksen bruttovetoisuuden tulee olla vähintään 100 tonnia. Tunnus voidaan jakaa olemassa olevien alusten lisäksi vielä rakenteilla oleville aluksille.
IMO News Magazine read more…

Northeast passage / Koillisväylä


Northern passage / Koillisväylä

Law of the Sea Under the agreement, states’ territorial waters extend 200 nautical miles from the mainland towards the sea. Its waters are outside the international area. Natural wealth of the region is rich and has become a geopolitical ”valuerange”

Northeheast Passage shipping to multiply in the coming years. On the bus were transported this year, a record number of cargo. Finnish ice-breaking skills can be a billion-dollar demand in the North sea. LNG sea transport Norway was the first to pioneer country. The North Pole info:
click open

World’s first LNG tanker


The Marinewaves news

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.